Wonen

Huisvesting, Buitenruimten & Veiligheid (HB&V)

Samenstelling werkgroep
Mw. Anne-Marie Kapitein - Oud Gastel, voorzitter

Dhr. Hans Janse - Oudenbosch, secretaris
Dhr. Franklin Elgin, lid

Dhr. Wim Piggen - Oud Gastel, lid

Seniorenraad Halderberge is niet oud!                      
Sterker nog de seniorenraad is pas sinds 2009 in Halderberge officieel actief als adviesorgaan van het college van Burgemeester & Wethouders en is dus nog erg jong. Toch bestaat de Seniorenraad Halderberge kortweg SRH genoemd, uit springlevende vitale, al dan niet grijze mannen en vrouwen die bruisen van vele activiteiten. Omdat ook wij als SRH ons graag richten op specifieke doelen en doelgroepen, zoals o.a. zeer noodzakelijke aangepaste woningbouw voor alle senioren, veiligheid in en rondom de woning en woonomgeving (Wonen, Buitenruimte en Veiligheid) is onze seniorenraad in twee afzonderlijke werkgroepen verdeeld naast een dagelijks bestuur(Dagelijks Bestuur). Een werkgroep Zorg en Voorzieningen en de andere werkgroep Wonen, Buitenruimte en Veiligheid.
                                                     
Deze werkgroep Wonen, Buitenruimte en Veiligheid richt zich op de vele facetten van het zolang mogelijk zelfstandig en veilig thuis wonen. Neemt niet weg dat wij onze ervaring, expertise en invloed graag willen overbrengen en delen naar en met onze partners en belangenbehartigers in Halderberge en zelfs hier buiten. Hierbij gaan wij de discussie niet uit de weg en proberen samen met diverse partners kritisch maar altijd positief de belangen van alle senioren in Halderberge te vertegenwoordigen.

De werkgroep Wonen, Buitenruimte en Veiligheid bestaat, althans dat is ons streven, uit vijf leden uit vijf verschillende kernen waar onze gemeente Halderberge sinds 1997 uit bestaat. Elke kern willen wij graag vertegenwoordigd zien in onze werkgroep, op deze wijze creëren wij een zo breed mogelijk draagvlak en delen wij de kennis die in elke kern afzonderlijk aanwezig is. Samen sterk dus. Helaas is dit in de praktijk weerbarstiger dan wij hadden gedacht, met name de kern Oud Gastel en Stampersgat kunnen nog wel wat versterking gebruiken in de vorm van actieve vitale meedenkende mannen en of vrouwen: wie durft de uitdaging aan!

Onze corebusiness bestaat uit het overleggen met verschillende partners over woningbouw in de meest brede zin van het woord zowel binnen als buiten Halderberge.
De SRH heeft goede contacten met andere seniorenraden, hoewel dit gebeuren in de verschillende ons omringende gemeenten sterk in beweging is. Het is een actieve wereld waarin senioren voortdurend in beweging zijn met hun sociale partners. Recent is een van onze belangrijke gesprekspartners, Bernardus Wonen uit Oudenbosch, gefuseerd met Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard. De fonkel nieuwe naam van deze woningstichting is Woonkwartier en dit was en is opnieuw tevens een belangrijke gesprekspartner, naast de gemeente Halderberge, voor ons, de werkgroep Wonen, Buitenruimte en Veiligheid. Ook de prettige en constructieve samenwerking met de Wmo-raad en het Gehandicapte Platform Halderberge zijn actieve partners in het overleg met de eerder genoemde organisaties. De SRH heeft (nog) nadrukkelijk gekozen voor het zelfstandig opereren, als adviserend orgaan richting college, waarbij wij gevraagd en ook ongevraagd adviseren. Hiervan maken wij op gepaste wijze gebruik om via een breed spectrum aandacht te vragen voor de belangen van onze doelgroep de senioren. Vooralsnog wensen niet samen te gaan met de Wmo-raad maar wel op diverse vlakken, vooral op het brede vlak van woningbouw, nauw samen te werken met deze twee raden te weten de Wmo-raad en het Gehandicapten Platform.

Enkele voorbeelden van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

  • Elke twee maanden overleg met de gemeente, wethouder Jan Paantjens en Bert Derene.
  • Overleg met Wmo-raad.
  • Overleg met het Gehandicapten platform.
  • Overleg met Woningbouw Stichting: Woonkwartier.
  • Overleg met aannemers bedrijf Van Agtmaal i.v.m. de stand van zaken woningbouw in de vijf kernen en dan speciaal voor senioren.
  • Overleg met seniorenraden van Etten-Leur en Roosendaal. Deze laatste is opgegaan in de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein.
  • Het organiseren en bijwonen van diverse forums en discussie middagen over woningbouw en veiligheid in en rond de woningen.
  • Ons via werkbezoeken, aan alle vijf de kernen, op de hoogte houden van de wensen en problemen van met name de senioren.
  • Advies aan derden over vraagstukken die via bijvoorbeeld senioren tot ons komen b.v. de gladheidsbestrijding in heel Halderberge en dan geconcentreerd op die plaatsen die voor senioren belangrijk zijn.

Met al deze informatie wordt door de werkgroep Wonen, Buitenruimte en Veiligheid een in eerste instantie advies op  gesteld aan ons Dagelijks Bestuur en later wordt dit advies behandeld, eerst in het Dagelijks Bestuur en later in de plenaire vergadering. De route van de diverse adviezen uit de twee werkgroepen is erg transparant en er vindt altijd terugkoppeling plaats met de leden en de achterban.
Dit kan via de Halderbergse Bode of rechtstreeks via onze vernieuwde website:

www.seniorenraadhalderberge.org